Miništranti

Slovo miništrant pochádza z latinského slova ministrare, čo v preklade znamená „posluhovať pri stole“. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch.

Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu. Vznešenosť miništrantskej služby spočíva v tom, že vo svätej omši sa sprítomňuje nekrvavým spôsobom obeta Ježiša Krista na kríži, ktorou sa svojmu Otcovi obetoval za naše hriechy sám Boží Syn. Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi opravdivo, skutočne a podstatne prítomnému vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba a vína.

Miništrantská služba je posvätná. Vo svätej omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva samého seba. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich.

Miništrovanie je služba rozmnožujúca Božie milosti. Človek, povolaný k svätosti, k plnému žitiu s Bohom z tváre do tváre potrebuje na naplnenie tohto povolania Božie milosti, a to milosť pomáhajúcu a milosť posväcujúcu. Tieto milosti dostávame prostredníctvom služby Cirkvi vo sviatostiach, najmä v Eucharistii. Eucharistiu nám Pán Ježiš zanechal ako posilu na ceste k svätosti. Pri vysluhovaní všetkých sviatostí, najmä pri slávení svätej omše, ale aj pri iných liturgických obradoch, posluhuje miništrant, preto pomáha rozmnožovať Božie milosti.

Miništrantská služba je služba Pánovi. Pán Ježiš ako nebeský Baránok prišiel slúžiť ľudstvu a otvoriť mu brány večnosti. Túto službu zanechal svojej Cirkvi. Cirkev všetko robí z poverenie Pána Ježiša a v jeho mene. Keď Cirkev vysluhuje sviatosti v mene Krista, majú takú hodnotu, ako by ich vysluhoval sám Pán Ježiš, lebo vlastne sám Kristus vykonáva v nich svoju kňazskú službu. Keď Cirkev slávi svätú omšu, je tam prítomný sám Pán Ježiš, ktorý prikázal sláviť svätú omšu slovami: "Toto robte na moju pamiatku.“ (Lk 22, 19)

História

Táto služba sa ukázala ako veľmi potrebná už na úplnom začiatku Cirkvi. A najlepšie sa v nej osvedčili mladí, čestní, ochotne počúvajúci i konajúci chlapci. Takí, ktorí z celého srdca milovali Pána Boha a chceli mu bez výhrad slúžiť. I keď to boli časy plné prenasledovania, našlo sa ich veľa. Nemali presne sformulované predpisy, ako sa majú správať. Hlavnou myšlienkou činnosti, ktorú vykonávali, bola služba. Niektoré ich funkcie boli veľmi zaujímavé. Mnohí z nich preberali dary, ktoré veriaci nosili na obetný stôl a ktoré sa po svätej omši zjedli na spoločnej hostine. Iní zase boli poverení strážením vchodových dverí, aby medzi veriacich neprenikli nepriatelia… Naozaj to bola služba plná dobrodružstva.

V začiatkoch boli miništranti oblečení ako ostatní ľudia. Ale postupne aj oni, tak ako kňazi, dostávali slávnostné oblečenie, aby sa aj takto zvýraznila ich dôležitá úloha, ktorú mali pri slávení svätej omše. Veď oni sú vlastne vybraní z ľudu, vyslanci ľudu, určení na pomoc kňazovi pri slávení najsvätejšej slávnosti. Preto sa vždy vyberali mládenci, ktorí si to svojim životom a správaním najviac zaslúžili. Miništrovať – to bolo veľké vyznamenanie. Miništrant bol vzorom pre ostatných.

Na Slovensku ešte pred vojnou bolo vytvorené miništrantské združenie – Anjelská Légia (Angelica Legia), v ktorej boli organizovaní miništranti z jednotlivých diecéz. Miništranti boli organizovaní v družinách, ktoré viedol duchovný otec alebo schopný starší miništrant. Družina mala svoje pravidelné schôdzky, na ktorých si prehlbovala svoj duchovný život, pripravovala programy pre rôzne verejné cirkevné oslavy (akadémie, divadelné hry, spevy,…). Okrem toho usporadúvali aj rôzne výlety a športové akcie. Angelica Legia mala u nás jednotné vedenie. Mala i svoj časopis. Jednotlivých členov viazali stanovy, obsahujúce okrem iného aj vlastnosti, ktoré by mal mať každý člen Angelicy Legie – legionista má byť zbožný, poslušný, ochotný, svedomitý a čistý. Členovia skladali sľub, mali preukazy,…

Naši miništranti okrem služby pri oltári využívajú aj svoj voľný čas: hrávajú futbal a volejbal a zúčastňujú sa aj futbalových turnajov. Svojou účasťou podporujú aj rôzne akcie, či už náboženského charakteru, alebo aj obyčajné všedné akcie.

Pre viac informácii kliknite na obrázok

Miništranti farnosti Veľký Krtíš
www.legiavk.szm.sk