Farské spoločenstvo

Pri zrode Farského spoločenstva boli veriaci z Veľkého Krtíša. Za všetkých môžeme spomenúť Petra Maráka a Mariana Hromadu. Písal sa rok 1995. A Duch Svätý si toto spoločenstvo vedie až do dnes. Stretáme sa každý týždeň v stredu po svätej omši v budove rímskokatolíckeho farského úradu. Spoločenstvo je založené na báze dobrovoľnosti, nič nie je dané príkazom, zákonmi… Účasť v spoločenstve je otvorená pre každého, bez rozdielu rasy, veku, vierovyznania i spoločenského postavenia. Spája nás láska k Ježišovi.
Samotný čas stretnutia je rozdelelný na tri časti. V prvej časti spievame piesne na oslavu nebeského Otca. V druhej časti každý slobodne ako cíti prednáša prosby, vďaky a chvály nášmu Spasiteľovi. Potom sa číta jedna kapitola zo Svätého Písma. Po prečítani sa každý môže vyjadriť ku kapitole v diskusii, čím nás oslovili jednotlivé verše Svätého Písma, alebo čomu nerozumieme. A tak sa vlastne navzájom obohacujeme skúsenosťami, vedomosťami iných, ktorým slová Svätého Písma v rôznych životných situáciach pomáhali a viedli ich vlastnou cestou. V poslednej časti je osobná modlitba, každý ako cíti.
Celé stretnutie trvá 1,5 - 2 hodiny. Spoločenstvo je otvorené pre všetkých, čo túžia poznávať Božie slovo a stretnúť sa so svojimi bratmi a sestrami. Príď aj ty, tešíme sa na teba.