Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

Dátum, kedy presne vzniklo Bratstvo BSJ, sa nevie, aspoň ja to neviem. Už svätý Ján Eudes, ktorý sa narodil v roku 1601 a zomrel v roku 1680, šíril úctu k Ježišovmu Srdcu a toto šírenie chápal ako svoje životné poslanie. V dejinách sa na tom podieľali aj mnohí iní svätci.

Najväčšia osobnosť pre vznik BBSJ bola svätá Margita Mária Alacoque. Narodila sa 22. júla 1647 a zomrela 17. októbra 1690, bola rehoľníčkou rádu Navštívenia Panny Márie. Svätá Margita mala súkromné zjavenia Božského Srdca Ježišovho, čiže zjavoval sa jej Pán Ježiš a odhaľoval jej tajomstvá svojho Srdca, bola svedkom Božej Lásky, ktorá je ukrytá v Jeho Srdci. Pán Ježiš povedal svätej Margite, že táto Láska voči ľuďom Ho priviedla k takej obete a na kríž a že od ľudí dostáva len nevďačnosť a pohŕdanie. Povedal, že toto Ho bolí viac ako Jeho utrpenie a žiada svätú Margitu, aby Mu poskytla útechu, aby konala zadosťučinenie za ľudskú necitlivosť a chlad.

Žiadal od nej časté sv. prijímanie, sv. prijímanie na prvé piatky a v noci zo štvrtka na piatok, medzi 11. a 12. hodinou bdieť v modlitbe s prosbou za hriešnikov, aby zmiernila Boží hnev a aspoň trochu zmiernila Jeho horkosť. Pri treťom zjavení Pán Ježiš žiada svätú Margitu o zavedenie sviatku na oslavu Jeho Srdca a presne hovorí, kedy to má byť: "Prvý piatok po oktáve Božieho Tela." Želá si, aby ľudia v tento deň prijali sv. prijímanie a aby sa slávnostným odprosením vrátila česť Jeho Srdcu zavinená urážkami. Bratstvo BSJ vzniklo vlastne na želanie samého Pána Ježiša. Pán Ježiš dal ctiteľom Božského Srdca aj svoje prisľúbenia. Je ich 12. Svätá Margita potom zakladá Bratstvá BSJ a po jej smrti mnohí a mnohí nasledovníci.

Bratstvo BSJ v našej farnosti vzniklo v júli roku 2002. Vtedy sme sa prvýkrát stretli, aby sme odprosili Božské Srdce za naše hriechy, hriechy našich rodín a všetkých ľudí. Bolo nás málo. Členov Bratstva BSJ vo Veľkom Krtíši bolo vtedy možno 10. Na modlitby prišli aj nečlenovia a niektorí z nich potom do Bratstva vstúpili.

Na vzniku Bratstva BSJ v našej farnosti má najväčšiu a podstatnú zásluhu pán farár Imrich Kováč, ktorý bol v tom čase správcom farnosti Litava. Litava je jedno z centier Bratstva BSJ na Slovensku. Za minulého režimu boli centrá Bratstiev Božského Srdca Ježišovho zrušené a jeho šírenie zakázané. Po nastolení slobody začal pán farár Imrich Kováč po určitom čase obnovu Bratstva BSJ. Najprv centra v Litave a potom obnovoval alebo zakladal Bratstvá BSJ po farnostiach na celom Slovensku. Robil to a ešte stále robí formou Duchovných obnov a letáčikov, ktoré nám posiela poštou každý mesiac a takýmto spôsobom nás vedie. Aj touto cestou sa mu chcem v mene všetkých členov Bratstva BSJ poďakovať.

Tiež sa chcem poďakovať nášmu pánovi dekanovi, že nám umožnil pôsobenie vo farnosti, za jeho podporu a ochotnú pomoc kedykoľvek ho o niečo požiadame a aj bývalému pánovi kaplánovi, ďakujem obom za ich veľkú ústretovosť.

Začiatky Bratstva BSJ v našej farnosti boli ťažké, aspoň pre mňa. Pripadla mi úloha slúžiť v Bratstve ako horliteľka. Cítila som Božie volanie, bránila som sa mu vyše roka, nemala som žiadne skúsenosti, no bolo to stále silnejšie a silnejšie, až neodolateľné. Nakoniec som sa na to podujala, hoci som si bola a stále som si vedomá svojej nehodnosti a slabosti, ale s Božou pomocou a za podpory rodiny a priateliek sa snažím pracovať v Bratstve BSJ v našej farnosti.

Od júla 2002 sa každú prvú nedeľu v mesiaci o 16,00 hod. schádzame na odprosujúcej pobožnosti, ktorá trvá zhruba hodinu. Od apríla 2003 sa modlíme reťazový deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu. Každý z členov, ktorý chce, je zaradený do zoznamu deviatnika. Je to dobrovoľné, nie každý člen sa musí deviatnik modliť automaticky, len kto chce. Keď príde rad na určitého člena, modlí sa deväť dní. Keď sa tento člen skončí modliť deviatnik, na druhý deň začína ďalší člen a ten sa tiež modlí deväť dní, za ním ďalší, atď… Preto sa volá reťazový, že nadväzuje jeden na druhý a nie je prerušený. Čiže, každý deň sa v našej farnosti niekto modlí deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu súkromne, doma, na spoločný úmysel. Úmysly deviatnika sa z času na čas menia a môžem povedať, že niektoré prosby sú vypočuté. Pán Ježiš povedal "proste a dostanete". My sa toho držíme a prosieb máme naozaj dosť.

O fungovanie deviatnika sa stará pani Anička Očovská, ona každému členovi dá napísané na papieri prosby, za čo sa má modliť a dátum, od kedy do kedy sa má deviatnik modliť. Každú prvú nedeľu na odprosujúcej pobožnosti ešte pripomína, kto sa tento mesiac modlí deviatnik, ale pre istotu, ak by niekto aj tak zabudol, ona sa ho modlí non-stop.

Okrem reťazového sa modlíme aj spoločný deviatnik raz do roka pred sviatkom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Začíname vždy na sviatok Božieho Tela a končíme na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Modlíme sa v kostole po svätých omšiach. Úmysly tiež každý rok meníme. Aj toto má na starosti pani Anka Očovská.

Od januára 2004, každý prvý piatok v mesiaci, sú slúžené sväté omše za živých a zomrelých členov Bratstva BSJ. Sú vrcholom všetkých modlitieb a osobitne vzácnym pokladom. Za každého člena je slúžená svätá omša nielen vo Veľkom Krtíši a v centre Bratstva BSJ, ale mnoho svätých omší po celom svete. Sväté omše sú slúžené za zomrelých členov, či už zomreli pred mesiacom alebo pred 300 rokmi, každý člen tak má zabezpečenú pomoc v očistci. Je to nenahraditeľné. Tieto sväté omše dáva slúžiť 12 rodín, ktoré sa zaviazali, že tak budú robiť z pokolenia na pokolenie, každá rodina raz do roka, vždy v tom istom mesiaci. Túto oblasť má na starosti pani Elenka Kášayová, ktorá dohliada, aby niektorá rodina na to nezabudla. Keď sa tak stane, tak jej povinnosťou je osloviť dotyčnú rodinu. Rodina potom dá poplatok za svätú omšu pani Elenke a ona ho odovzdá kňazovi. Takto máme istotu, že je to v poriadku a že sa na nič nezabudne. Pán dekan si do kalendára automaticky značí, že každý prvý piatok v mesiaci je svätá omša za členov Bratstva BSJ, vôbec mu to nemusíme pripomínať.

Naše Bratstvo má kroniku, v ktorej je zapísaná alebo ináč zdokumentovaná činnosť Bratstva BSJ v našej farnosti. Kronikárkou je pani Ing. Ivetka Pűšpőkyová.

To, že v Bratstve BSJ v našej farnosti máme rozdelenú prácu, znamená, že je tu zavedená mikroštruktúra, čiže každá z nás má svoju úlohu. Aj toto je výsledok vedenia pána farára Imricha Kováča. V prípade choroby alebo zaneprázdnenosti máme náhradu, ktorá zastupuje všade, kde treba a je ňou slečna Andrejka Pavlovová.

V rámci Bratstva máme jednu dobrovoľnú pobožnosť, ktorá nespadá do štruktúry, ani do stanov Bratstva BSJ. Od mája 2004 sa stretávame aj v tretiu nedeľu v mesiaci a táto pobožnosť je zameraná ako poklona Božskému Srdcu Ježišovmu prítomnému v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti. Trvá tiež zhruba hodinu a vedie ju pani Anička Očovská.

Počas siedmich rokov trvania Bratstva BSJ v našej farnosti sa počet členov zvýšil. Neviem presne, koľko je členov, pretože viacerí sa prihlásili sami a do spoločenstva nechodia. Cez nás sa prihlásilo okolo 70 členov, plus tých prvých 10 na začiatku, takže u nás registrovaných je okolo 80 členov, ale môže ich byť aj okolo 100. Bratstvo BSJ v našej farnosti sa rozšírilo aj vďaka tomu, že pán farár Imrich Kováč dvakrát konal Duchovnú obnovu u nás vo Veľkom Krtíši a dvakrát sme zasa boli my na Duchovnej obnove v Litave. Prvýkrát to bola jednodňová, vtedy nás bolo 8 členiek a druhýkrát bola trojdňová Duchovná obnova a boli sme tri.

Spôsob prihlasovania do Bratstva BSJ je jednoduchý. Do Litavy, kde je už asi 250 rokov centrum Bratstva BSJ, posielame vyplnenú prihlášku záujemcu o vstup do Bratstva. Na prihláške je meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia. V Litave je tento nový člen zapísaný do knihy členov Bratstva BSJ pod číslom a dostáva obraz Božského Srdca Ježišovho. Na tomto obraze je zapísané jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, spomínané číslo a dátum vstupu do Bratstva BSJ a podpis kňaza. Obrazy nám posielajú poštou. Týmto sa jednotlivec dostáva do obrovského spoločenstva živých i zomrelých členov Bratstva BSJ, v ktorom sa modlia jedny za druhých.

Najhlavnejším centrom na svete je Arcibratstvo v Ríme, ku ktorému sú privtelené jednotlivé miestne centrá Bratstva BSJ a patrí medzi ne aj centrum v Litave. Stanovy Bratstva sú rovnaké pre všetkých a tak isto aj milosti udeľované Arcibratstvom v Ríme.

Do budúcna by sme si želali, aby čím viacerí vstupovali do Bratstva BSJ, zvlášť mladí. Nejde nám totiž o množstvo, o nejaké čísla, ale prajeme každému človekovi, aby pochopil Božiu Lásku aspoň čiastočne, pretože úplne sa pochopiť nedá a aby sa snažil opätovať ju svojou skromnou láskou.